Biuro przy ul. Skawińskiej 8

Biuro przy ul. Skawińskiej 8

Biuro ZRP CM przy ul. Skawińskiej 8
ul. Skawińska 8, pok. 2.51, 2.53
godz. 7.30 – 15.30

 tel.:  12 433 27 58  

W razie braku możliwości skontaktowania się z Biurem ZRP CM przy ul. Skawińskiej 8 uprzejmie prosimy o kontakt z biurem ZRP CM przy ul. św. Anny 12 osobiście lub telefonicznie pod nr- 12 421 10 41. Dodatkowo kontakt z każdym z radców prawnych oraz pracowników administracyjnych możliwy jest także bezpośrednio przez email lub MS Teams. 

 

Dyżury pełnią następujący radcy prawni 

mgr Bartłomiej Pelikan-Krupiński
 e-mail: bartlomiej.pelikan-krupinski@uj.edu.pl
 tel.: 12 433 27 59
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.51

Właściwość rzeczowa

– sprawy związane z obsługą prawną umów partnerstwa publiczno-prywatnego;

– sprawy związane z realizacją programu wieloletniego „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”;

– sprawy związane z obsługą innych procesów inwestycyjnych;

– sprawy związane z obrotem i gospodarowaniem wybranymi nieruchomościami (w rejonie ulicy Mikołaja Kopernika oraz Macieja Jakubowskiego i Kazimierza Kostaneckiego);

– pomocniczo, jako wsparcie innych członków Zespołu- sprawy dotyczące praw własności intelektualnej oraz praw autorskich.

Wykaz jednostek:

– Dział Zarządzania Majątkiem CM – w zakresie spraw związanych z obrotem wybranymi nieruchomościami, sprawy dot. najmu parkingów, sprawy dzierżaw;

– Kwestura CM – sprawy prawno- podatkowe, sprawy dot. umów kredytowych, sprawy różne.

Godziny dyżurów:
wtorek: 12.30 – 15.50

środa: 11.00-15.50
piątek: 8.00 – 15.50

 

mgr Ewa Bielecka
 e-mail: ewa.bielecka@cm-uj.krakow.pl
 tel.: 12 433 27 59
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.51

Właściwość rzeczowa:

– sprawy pozostające w zakresie działania Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;

– sprawy studenckie, sprawy związane z kompetencjami Rad Wydziałów, sprawy prowadzone przez dziekanaty w ramach Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu (z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencjach merytorycznych innych radców prawnych), Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców;

– sprawy z zakresu działania Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UJ, Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu UJ oraz Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne UJ

– sprawy z zakresu ubezpieczeń (z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych);

– sprawy związane z obsługą prawną procesów inwestycyjnych w ramach programu „Rozbudowa i modernizacja istniejącego Kampusu UJ CM Kraków–Prokocim”, „ Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie”;

– sprawy związane z obsługą prawną innych procesów inwestycyjnych,

– obsługa prawna projektu „Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia – SPRINTT”;

– informacja publiczna;

– zmiany strukturalne w UJ CM

Wykaz jednostek:

– Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;

– Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – wg kompetencji;

– Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców;

– Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM – wg kompetencji;

– Zespół ds. przygotowania koncepcji Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim

– Biblioteka Medyczna (w zakresie dot. otwartego dostępu)

 

Godziny dyżurów:
poniedziałek: 11.00 – 15.30
środa: 8.00 – 15.30

 

mgr Małgorzata Kozłowska-Kłęk
 e-mail: malgorzata.kozlowska-klek@uj.edu.pl
 tel.: 12 433 27 58
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.53

Właściwość rzeczowa:

– sprawy związane z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami (w tym sprawy umów najmu i dzierżawy nieruchomości);

– sprawy z zakresu zamówień publicznych (w zakresie: CIEM, roboty budowlane) i związane z ich realizacją- w tym zakresie DZP i DIRiE;

– sprawy związane z realizacją zamówień publicznych i wykonaniem umów w zakresie projektu CIEM oraz umów o roboty budowlane;

– sprawy pozostające w zakresie działania Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

-sprawy związane z realizacją programu wieloletniego „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego”

Wykaz jednostek:

– Dział Zarządzania Majątkiem CM – domniemanie właściwości;

– Dział Zamówień Publicznych CM – wg kompetencji;

– Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej.

Godziny dyżurów:
wtorek, czwartek: 8.00 – 14.00
piątek: 11.00 – 15.00

 

mgr Agnieszka Pszon
 e-mail: agnieszka.pszon@uj.edu.pl
 tel.: 12 433 27 59
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.51

Właściwość rzeczowa:

– obsługa prawna procesów inwestycyjnych „Rozbudowa i modernizacja istniejącego Kampusu UJ CM Kraków–Prokocim”, „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD)”;

– obsługa prawna innych procesów inwestycyjnych;

– sprawy z zakresu zamówień publicznych związane z procesami inwestycyjnymi „Rozbudowa i modernizacja istniejącego Kampusu UJ CM Kraków–Prokocim”, „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD)”;

– sprawy dostęp do informacji publicznej (z wyłączeniem spraw w zakresach merytorycznych innych radców prawnych).

Wykaz jednostek:

– Zespół ds. przygotowania koncepcji Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim;

– Zespół ds. przygotowania i realizacji projektu „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD)”;

– Dział Zamówień Publicznych – w ramach ww. procesów inwestycyjnych;

-Dział Organizacji i Promocji CM – wg kompetencji.

Godziny dyżurów:

poniedziałek: 830-1030

wtorek: 830 – 1530

czwartek: 830 – 1530

 

mgr Beata Szostak-Wilczyńska
 e-mail: beata.szostak-wilczynska@uj.edu.pl

 tel.: 12 433 27 58
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.53

Właściwość rzeczowa:

– sprawy z zakresu zamówień publicznych;

– sprawy w zakresie działania Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM (zamówienia podprogowe);

– sprawy w zakresie działania Działu Zaopatrzenia CM;

Wykaz jednostek:

– Dział Zamówień Publicznych CM;

– Dział Zaopatrzenia CM;

– Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM wg kompetencji;

– Podkomisja Inwentaryzacyjna UJ CM.

Godziny dyżurów:

poniedziałek:  700-1100
czwartek: 1045-1445

mgr Ewa Kuca
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.53
  tel.: 12 433 27 58
 e-mail: ewa.kuca@uj.edu.pl

Właściwość rzeczowa:

– sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego;

– sprawy z zakresu działania Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;

– sprawy z zakresu służebności gruntowych;

– sprawy w zakresie działania Ośrodka Komputerowego CM

Wykaz jednostek:

– Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk Zdrowiu;

– Ośrodek Komputerowy CM.

Godziny dyżurów:

wtorek, piątek: 730-1330

środa: 1130– 1530 (dyżur w siedzibie Szkoły Doktorskiej przy ul. Łazarza 16)

 

Obsługa administracyjno-prawna:

 

mgr Izabela Mączałowska
ul. Skawińska 8 pokój nr 2.53
tel.: 12 433 27 58

e-mail: izabela.maczalowska@uj.edu.pl

Wsparcie administracyjne jednostki.

Godziny pracy: 

poniedziałek- piątek: 730-1530