O Zespole

Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna wszystkich jednostek organizacyjnych Collegium Medicum.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. świadczenie pomocy prawnej władzom CM, w tym: sporządzanie pisemnych opinii prawnych, udzielanie ustnych informacji, porad i konsultacji prawnych związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością CM;
 2. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów i porozumień zawieranych przez CM;
 3. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych;
 4. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wzorów umów i pism urzędowych;
 5. zastępowanie CM przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniach: administracyjnych, egzekucyjnych, arbitrażowych, polubownych, z zakresu Prawa zamówień publicznych – przed innymi organami orzekającymi, a także przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Komisją Majątkową;
 6. przygotowywanie dokumentów sądowych (akt spraw) i pism procesowych;
 7. zabezpieczenie roszczeń CM w stosunku do dłużników, poprzez występowanie na drogę postępowania sądowego w oparciu o wnioski, materiały i dokumenty przedłożone przez właściwe rzeczowo jednostki i komórki organizacyjne, w terminie zapobiegającym ich przedawnieniu;
 8. dochodzenie należności przypadających CM oraz sprawowanie nadzoru nad wszczętym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym prawomocnie zasądzonych należności na rzecz CM;
 9. świadczenie pomocy prawnej oraz opiniowanie wzorów umów i umów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych;
 10. prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami CM, w szczególności regulacja stanów prawnych, nabywanie, zbywanie, zamiana, obciążanie, oddawanie w najem oraz dzierżawę, przeprowadzanie przetargów, uzyskiwanie decyzji wyrażających zgodę na rozporządzanie nimi;
 11. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów, wewnętrznych aktów prawnych i pism urzędowych, wynikających z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego wobec uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej;
 12. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wniosków o umorzenie należności lub o spisanie w straty składników majątkowych CM;
 13. wydawanie raz na kwartał komunikatu prawnego zawierającego informację o istotnych aktach prawnych związanych z działalnością CM.

UWAGI dot. konfliktu interesów

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. oraz zasadami etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, radca prawny zatrudniony w Zespole Radców Prawnych CM zobowiązany jest wyłączyć się od opiniowania sprawy, w której zachodzi konflikt interesów. Do takich spraw należą w szczególności sprawy sporne pomiędzy pracownikami UJ CM oraz sprawy, w których pracownik może reprezentować interesy przeciwstawne interesom Uczelni.